NL | EN | ES

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoud

Algemene voorwaarden Ageworth Clinics

 1. Bedrijfsgegevens
 2. Definities
 3. Toepasselijkheid
 4. Overeenkomst
 5. Uitvoering van de Diensten
 6. Klachtenprocedure
 7. Aanbod
 8. Betalingsvoorwaarden
 9. De zorg
 10. Aansprakelijkheid
 11. Herroepingsrecht
 12. Privacy en gegevens van Cliënt
 13. Overmacht
 14. Conversie
 15. Nawerking
 16. Strijdige clausules
 17. Niet naleving dan de Algemene voorwaarden
 18. Toepasselijk recht
 19. Forumkeuze

 

Algemene voorwaarden Ageworth Clinics

In dit document treft u de Algemene voorwaarden van Ageworth Clinics. In eerste instantie wijst Ageworth Clincs alle Algemene voorwaarden van andere Partijen van de hand, tenzij dit bij Overeenkomst of in deze Algemene voorwaarden anders is bepaald. Tevens kunnen er geen andere rechten ontleend worden dan de in deze Algemene voorwaarden weergegeven rechten.

 

1.    Bedrijfsgegevens

Ageworth Clincs is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Ageworth B.V. onder nummer 73930474 met de statutaire naam Dr. David Aesthetics B.V. Ageworth Clincs is gelegen te Spacelab 9, 3824 MR Amersfoort.

Heeft u vragen over onze Algemene voorwaarden? Dan kunt u ons via de onderstaande gegevens bereiken:

Klantenservice@ageworth.com

Spacelab 9 l 3824 MR l Amersfoort

KvK Nr. 73930474

 

2.    Definities

 • Dag: kalenderdag;
 • Ageworth Clinics: zoals weergegeven in artikel 1, Ageworth Clinics kan, gelet op artikel 1 lid 1 sub f Wzb artikel 1 lid 3 Wzb, aangemerkt worden als zorgaanbieder.
 • Cliënt: ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Ageworth Clinics een overeenkomst aangaat of wil aangaan, waaronder door gebruik te maken van de Diensten en/of Producten van Ageworth Clinics.
 • Dienst: iedere dienst welke wordt aangeboden door Ageworth Clinics, via de Website of via een andere wijze, waaronder (maar niet uitsluitend) het leveren van producten.
 • Producten: alle producten die door Ageworth Clinics aangeboden worden op de Website of via een andere wijze.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Ageworth Clinics en Cliënt tot stand komt, waaronder door het kopen van een Product;
 • Partijen: Ageworth Clinics en Cliënt tezamen genoemd;
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, digitale communicatie valt ook onder deze formulering.
 • Website (van Ageworth Clinics): betreft de Website https://www.Ageworth.com/.

 

3.    Toepasselijkheid

 1. De Algemene voorwaarden van Ageworth Clinics zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Ageworth Clinics en Cliënt. Algemene voorwaarden van iedere andere partij worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene voorwaarden van Ageworth Clinics niet/niet volledig van toepassing.
 2. Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden.
 3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.
 4. De Algemene voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen Ageworth Clinics en Cliënt.

 

4.    Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Ageworth Clinics en Cliënt komt tot stand door aanbod en aanvaarding van dit aanbod (artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek). De Overeenkomst kan louter schriftelijk tot stand komen.
 2. Pas na schriftelijk akkoord tussen Ageworth Clinics en Cliënt zal Ageworth Clinics overgaan tot uitvoering van de Overeenkomst, het inplannen van een afspraak op de Website van Ageworth Clinics kan eveneens gezien worden als een schriftelijk akkoord, afhankelijk van de omstandigheden waarin de afspraak gemaakt is.
 3. Werknemers van Ageworth Clinics of derden, ingeschakeld door Ageworth Clinics, kunnen geen bindende afspraken maken met Cliënt. Toezeggingen (mondeling, dan wel schriftelijk), binden Ageworth Clinics niet dan nadat en voor zover zij door een bevoegde vertegenwoordiger van Ageworth Clinics zijn bevestigd.
 4. Wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn enkel mogelijk indien Ageworth Clinics hier nadrukkelijke en schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 5. Ageworth Clinics heeft ten aanzien van de Cliënt bij het uitvoeren van een Dienst een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. In overleg met Cliënt zal Ageworth Clinics zich tot het uiterste inspannen om het gewenste resultaat te bereiken.

 

5.    Uitvoering van de Diensten

Voor de uitvoering van de Diensten past Ageworth Clinics verschillende procedures toe. Ter illustratie worden in deze Algemene voorwaarden verschillende procedures nader toegelicht. Cliënt wordt altijd door Ageworth Clinics uitgebreid ingelicht over de procedure van een uit te voeren Dienst.

Voor vragen over een procedure of aanvullende mogelijkheden kunt u te allen tijde contact met Ageworth Clinics opnemen, of de kliniek in Amersfoort bezoeken.

5.1. Procedure Injectible
 1. Afspraak inplannen door middel van het invullen van het afspraakformulier (te vinden op onze Website), door telefonisch contact met ons op te nemen of door onze kliniek in Amersfoort te bezoeken.
 2. U krijgt de mogelijkheid om een vrijblijvend consultgesprek (of controleafspraak) in te plannen, bij het inplannen van een gesprek zal u van Ageworth Clinics een afspraakbevestiging, consentformulier en brochure ontvangen. Cliënt wordt op de hoogte gebracht van de mogelijke risico’s.
 3. U kunt ervoor kiezen geen consultgesprek in te plannen, indien u geen consultgesprek inplant zult u bij het inplannen van een intakegesprek een afspraakbevestiging, consentformulier en brochure ontvangen.
 4. Bij het bezoeken van onze kliniek in Amersfoort wordt u gevraagd zich te legitimeren en volgt een intakegesprek, in dit gesprek worden verschillende onderwerpen besproken waaronder uw wensen, medische status, welke medicaties gebruikt worden en (mogelijke) chronische ziektes.
 5. Aan de hand van het Intakegesprek wordt een behandelplan opgesteld, in dit behandelplan staan in ieder geval de Diensten die uitgevoerd worden.
 6. Het is mogelijk dat de behandelingen meteen in onze kliniek uitgevoerd worden, maar het is ook mogelijk dat een afspraak ingepland wordt om de behandelingen op een later tijdstip uit te voeren.
 7. Na het uitvoeren van de behandelingen krijgt u elke maand een samenvatting van het behandelplan en een nazorgformulier waarin wordt aangegeven waar u op dient te letten en wat u kunt doen bij een mogelijke complicatie.
 8. U kunt vanaf veertien (14) dagen tot dertig (30) dagen na de behandeling een controleafspraak bij ons inplannen, wij nemen dan tezamen met u de situatie door. Bij enige complicaties worden deze kosteloos door Ageworth Clinics gecorrigeerd.
5.2. Procedure Chirurgie
 1. Afspraak inplannen door middel van het invullen van het afspraakformulier (te vinden op onze Website), door telefonisch contact met ons op te nemen of door onze kliniek in Amersfoort te bezoeken.
 2. U kunt een vrijblijvend consultgesprek inplannen (gelet op de mogelijke behandeling zal Ageworth Clinics altijd eerst een consultgesprek voeren), bij het inplannen van een consultgesprek zal u van Ageworth Clinics een afspraakbevestiging, consentformulier en brochure ontvangen. U ontvangt het consentformulier binnen vierentwintig (24) uur. Cliënt wordt op de hoogte gebracht van de mogelijke risico’s.
 3. Bij het bezoeken van onze kliniek in Amersfoort wordt u gevraagd zich te legitimeren en volgt een intakegesprek, in dit gesprek worden verschillende onderwerpen besproken waaronder uw wensen, medische status, welke medicaties gebruikt worden en (mogelijke) chronische ziektes.
 4. Aan de hand van het Intakegesprek wordt een behandelplan opgesteld, in dit behandelplan staan in ieder geval de Diensten die uitgevoerd worden.
 5. Het is mogelijk dat de behandelingen meteen in onze kliniek uitgevoerd worden, maar het is ook mogelijk dat een afspraak ingepland wordt om de behandelingen op een later tijdstip uit te voeren.
 6. Na de uitvoering van de behandeling wordt u vanaf twee (2) tot vier (4) dagen telefonisch gebeld, dit is een check-up, een kort gesprek over uw toestand en herstel. Ageworth Clinics tracht u minimaal drie (3) maal te bereiken.
 7. Tussen zeven (7) en negen (9) dagen na de behandeling wordt een afspraak ingepland om de hechtingen te verwijderen.
 8. U kunt vanaf twee (2) dagen tot drie (3) dagen na de laatste behandeling een controleafspraak bij ons inplannen, wij nemen dan tezamen met u de situatie door. Bij enige complicaties worden deze kosteloos door Ageworth Clinics gecorrigeerd en kan een aanvullende operatie ingepland worden.
5.3. Procedure Huidverbetering
 1. Afspraak inplannen door middel van het invullen van het afspraakformulier (te vinden op onze Website), door telefonisch contact met ons op te nemen of door onze kliniek in Amersfoort te bezoeken.
 2. U krijgt de mogelijkheid om een vrijblijvend consultgesprek (of controleafspraak) in te plannen, bij het inplannen van een gesprek zal u van Ageworth Clinics een afspraakbevestiging, consentformulier en brochure ontvangen. Cliënt wordt op de hoogte gebracht van de mogelijke risico’s.
 3. U kunt ervoor kiezen geen consultgesprek in te plannen, indien u geen consultgesprek inplant zult u bij het inplannen van een intakegesprek een afspraakbevestiging, consentformulier en brochure ontvangen.
 4. Bij het bezoeken van onze kliniek in Amersfoort wordt u gevraagd zich te legitimeren en volgt een intakegesprek, in dit gesprek worden verschillende onderwerpen besproken waaronder uw wensen, medische status, welke medicaties gebruikt worden en (mogelijke) chronische ziektes.
 5. Aan de hand van het Intakegesprek wordt een behandelplan opgesteld, in dit behandelplan staan in ieder geval de Diensten die uitgevoerd worden.
 6. Het is mogelijk dat de behandelingen meteen in onze kliniek uitgevoerd worden, maar het is ook mogelijk dat een afspraak ingepland wordt om de behandelingen op een later tijdstip uit te voeren.
 7. Na het uitvoeren van de behandelingen krijgt u elke maand een samenvatting van het behandelplan en een nazorgformulier waarin wordt aangegeven waar u op dient te letten en wat u kunt doen bij mogelijke complicaties.
 8. U kunt vanaf veertien (14) dagen tot dertig (30) dagen na de behandeling een controleafspraak bij ons inplannen, wij nemen dan tezamen met u de situatie door. Bij enige complicaties worden deze kosteloos door Ageworth Clinics gecorrigeerd.

Ageworth Clinics vindt transparantie en zorgvuldigheid uiterst belangrijk, wij streven ernaar om u altijd goed uitgebreid in te lichten over de procedure en behandelingen. Ageworth Clinics zal altijd bij de uitvoering van Diensten, zorgvuldigheid in acht nemen. Niet voor niets staan we bij Ageworth voor persoonlijke aandacht en de allerhoogste kwalitatieve standaard.

 

6.    Klachtenprocedure

 1. Ageworth Clinics hanteert een op de wet gebaseerde en voldoende bekendgemaakte regeling voor de opvang, en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Ageworthg Clinic hecht veel waarde aan kwaliteit en het correct uitvoeren van onze Diensten. Wij behandelen elke klacht afzonderlijk en letten op de situatie van de Cliënt.
 2. De klachtenregeling is in te zien op de website van Ageworth Clinics. Op verzoek ontvangt Cliënt hiervan een papieren versie.
 3. Bij een klacht kunt u contact opnemen met de hoofdbehandelaar van de behandeling, deze hoofdbehandelaar zal de situatie inzien en de (mogelijke) vervolgstappen bespreken.
 4. Indien Partijen het niet eens worden over de klacht zal een interne klachtenfunctionaris benaderd worden die de situatie nogmaals inziet en behandelt.
 5. Verder kan een onafhankelijke klachtenfunctionaris ingeschakeld worden, deze onafhankelijke klachtenfunctionaris is een specialist in het gebied van de Dienst die uitgevoerd is. De onafhankelijke klachtenfunctionaris zal de situatie nader inzien.
 6. Klachten over de uitvoering van de Diensten dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven binnen een redelijke termijn te worden ingediend bij Ageworth Clinics nadat Cliënt de gebreken heeft geconstateerd, of redelijkerwijs had kunnen constateren. Een termijn van veertien (14) dagen wordt in ieder geval als een redelijke termijn gezien.
 7. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 8. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

 

7.    Aanbod

 1. Ageworth Clinics doet een aanbod op de Website van Ageworth Clinics.
 2. Het aanbod zoals op de Website is omschreven is een indicatie, Ageworth Clinics kan niet gehouden worden aan het aanbod gesteld op de website, ieder aanbod wordt aan de hand van de feiten en behoeftes van Cliënt bepaald. Ageworth Clinics zal te allen tijde duidelijk bij de Cliënt aangeven wat de inhoud van het aanbod is, voordat een Overeenkomst aangegaan wordt.
 3. Prijsopgave gedaan op de Website zijn inclusief btw. Indien de prijzen exclusief btw zijn, wordt dit altijd aangegeven.
 4. Ageworth Clinics behoudt zich het recht voor om een aanbod weergegeven op de Website te wijzigen.

 

8.    Betalingsvoorwaarden

 1. Cliënt dient het met Ageworth Clinics overeengekomen bedrag in volledigheid binnen een termijn van veertien (14) dagen na facturering te voldoen, voor zover deze niet rechtstreeks door de ziektekostenverzekeraar wordt betaald.
 2. Ageworth Clinics kan met Cliënt vooraf een redelijke aanbetaling overeenkomen.
 3. Indien Cliënt niet het volledige factuurbedrag voldoet zal Ageworth Clinics één herinnering sturen met een nieuwe datum om het factuurbedrag in volledigheid te voldoen.
 4. Indien Cliënt zich niet aan de nieuwe gestelde datum houdt, zal Ageworth Clinics een aanmaning sturen. In deze aanmaning wordt een nieuwe datum voor het voldoen van het volledige factuurbedrag gesteld. Voor het versturen van de aanmaning worden administratiekosten ten hoogte van vijftig (50) euro verrekend.
 5. Na het niet voldoen van de aanmaning zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Deze partij zal de vordering incasseren. Eventuele bijkomende kosten komen voor rekening van Cliënt, waaronder de mogelijkheid tot een juridisch geschil.

 

9.    De zorg

 1. Ageworth Clinics neemt bij het uitvoeren van de Diensten de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op Ageworth Clinics rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep.
 2. Ageworth Clinics maakt bij het uitvoeren van de Diensten gebruik van medicatie en andere medische hulpmiddelen die zijn geregistreerd en waarvan de herkomst kan worden getraceerd.
 3. Ageworth Clinics zal bij de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst aan de richtlijnen en normen opgenomen in de Kwaliteitswet Zorginstellingen voldoen.
 4. Ageworth Clinics zal een verzoek tot doorverwijzing naar een andere deskundige hulpverlener voor een tweede mening (second opinion) nimmer weigeren. Ageworth Clinics zal op verzoek de resultaten van de tweede mening met de patiënt bespreken.

 

10. Aansprakelijkheid

 1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van Ageworth Clinics en – indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het in de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Ageworth Clinics bepaalde bedrag.
 2. Indien Ageworth Clinics aansprakelijk is voor de geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepalingen geregeld.
 3. Ageworth Clinics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ageworth Clinics is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Ageworth Clinics is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ageworth Clinics aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ageworth Clinics toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene voorwaarden.
 6. Ageworth Clinics is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 7. In geen geval is Ageworth Clinics aansprakelijk voor gegeven garanties en zekerheden door derden of (personeel van) Ageworth Clinics.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Ageworth Clinics.

 

11. Herroepingsrecht

 1. Ageworth Clinics biedt verschillende Producten online en in de kliniek aan. De Cliënt kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van Producten gekocht op de website van Ageworth, gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ageworth Clinics mag de Cliënt vragen naar de reden voor herroeping, maar Cliënt niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Cliënt heeft geen recht op herroeping indien het een artikel betreft die wegens gezondheidsbescherming of hygiëne niet retour mogen, waarvan de verzegeling is verbroken.
 3. Producten gekocht in de kliniek kunnen enkel binnen een termijn van zeven (7) dagen geretourneerd worden, dit geldt niet voor producten die vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne niet retour kunnen, waarvan de verzegeling is verbroken.
 4. De in artikel 11 lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Cliënt, of een vooraf door de Cliënt aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of als de Cliënt in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Cliënt, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
 5. Als de Cliënt gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping, e-mail of op andere ondubbelzinnige wijze aan Ageworth Clinics.
 6. De Cliënt zendt (of levert) het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en indien van toepassing conform de door Ageworth Clinics verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Cliënt.
 8. Eventuele kosten ontstaan door het retourneren van Producten komen voor rekening van Cliënt, Ageworth Clinics kan niet verplicht worden de retourkosten van een Product te dragen. Als Ageworth Clinics ondubbelzinnig aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Cliënt de kosten voor retourneren niet te dragen.

 

12. Privacy en gegevens van Cliënt

Ageworth Clinics conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of hieraan verwante wet- en regelgeving. Zie onze privacyverklaring voor meer informatie.

 

13. Overmacht

 1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Ageworth Clinics ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is Ageworth Clinics niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.
 2. Ageworth Clinics heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Hierbij ontstaat geen recht op de teruggave van gelden.
 3. Indien Ageworth Clinics een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Cliënt zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

           

14. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepalingen van de Overeenkomst en Algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep gedaan kan worden.

 

15. Nawerking

Indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat bepalingen in deze Algemene voorwaarden van kracht blijven, zullen deze hun gelding behouden, na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

 

16. Strijdige clausules

Indien de Algemene voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, gelden de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de tussen Partijen besloten Overeenkomst. Dit geldt alleen indien deze een uitdrukkelijke Opdrachtbevestiging bevat.

 

17. Niet naleving dan de Algemene voorwaarden

Indien Cliënt zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in deze Algemene voorwaarden, heeft Ageworth Clinics het recht om te weigeren verdere Diensten voor Cliënt uit te voeren.

 

18. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen Cliënt en Ageworth Clinics, alsmede deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

19. Forumkeuze

De rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Niettemin heeft Ageworth Clinics het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Heeft u vragen met betrekking tot onze Algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact op via het onderstaande e-mailadres.

 

Klantenservice@ageworth.com

Spacelab 9 l 3824 MR l Amersfoort

KvK Nr. 73930474

 

Versie december 2022

We maken gebruik van cookies om onze site goed te laten functioneren.